ลำดับเจ้าอาวาสวัดใหม่ทองเสน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดใหม่ทองเสน มีดังนี้

รูปที่ 1 พระธรรมอุดม (ถึก)       จาก พ.ศ. 2365 – 2396

รูปที่ 2 พระอธิการปั้น                 จาก พ.ศ. 2430 – 2473

รูปที่ 3 พระอธิการบุ่ง เปสโล       จาก พ.ศ. 2473 – 2514

พระอธิการบุ่ง เปสโล
พระอธิการบุ่ง เปสโล

รูปที่ 4 พระมหาสุวิชา สญญโม   จาก พ.ศ. 2515 – 2517

รูปที่ 5 พระมหาสุพล กิตติญาโณ จาก พ.ศ. 2517 – 2519

รูปที่ 6 พระครูศรีปัญญาภิวัฒน์ (พระมหาทองคำ ปญญาทีโป) จาก พ.ศ. 2520 – 2545

รูปที่ 7 พระครูโสพณวิริยคุณ (พระมหาประเสริฐ ถิรธมโม) จาก พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน